دنبال مقصرمیگردی!؟چرا ما آدما تا یه چیزی میشه همه رو مقصرمیدونیم تویه اتفاق،جزخودمون!

ببین این تویی که واسه یه ساعت دیگه ت برنامه میربزی،که چیکارکنی چیکارنکنی،چون خداوند به تو قدرت تصمیم گیری داده،بنابر همین تصمیمی که میگیری یه ساعت بعدت رو رقم میزنه،که امکان داره خوب باشه یا بد،هرتصمیمت ارتباط داره با آینده!یکم خوب فکرکن!ما هممون گرفتار اگر واما وشاید های زیادی هستیم!اونی که منو شکست هم در واقع کمکم کرد،باعث شد خودمو پیدا کنم!یکمی زمان برد یکمی سخت بود تجربه بدی بود ولی شد!همین زمین خوردنا از آدم کوه میسازه،"تو"واقعا اگه بخوای میتونی،اگر هم بخوای که نشه"نمیشه"مطمئن باش،تجربه ثابت کرده اینارو...

داداش من خواهر من"ازماست که برماست"بیخودی نگفتن که!خوبه یکمی بیشتر رو خودمون مدیریت کنیم،توکلمون به خدا باشه...